Monday, June 15, 2009

The Old Boys Network

Er is CdK Harry Borghouts kennelijk veel aangelegen om te kunnen blijven zitten. Want welk zichzelf respecterend mens zou de volgende zin uit zijn strot kunnen krijgen: 'Ik was niet slim genoeg. Een beetje dom, zou Màxima zeggen'.En dat na het debacle bij het IJsselmeer Ziekenhuis, waar hij ook al deed of hij van niets wist. Wat mij betreft mag hij in Noord-Holland blijven zitten, omdat we van zo'n provincie toch niet veel merken. Maar laat hij in vredesnaam zijn baantje als interim bestuurder van het ABP neerleggen. Want van geld heeft Borghouts geen verstand. De PvdA had daar op aangedrongen, maar zoals we weten hebben die die ook geen rechte rug. Het zou me niets verbazen als straks hetzelfde groepje mensen er weer zit. Zijn wij toch mooi bij de neus genomen.

Vrijdag zag en hoorde ik tijdens het congres van de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers) Jeroen Smit, schrijver van De Prooi, die uitleg gaf over het debacle bij ABN AMRO. Na diepgravend onderzoek komt hij tot de conclusie dat de oorzaak heel ordinair is, de strijd om de plek van Beste Jongetje van de Klas in de top van het bestuur. Niets anders mevrouwtje: twee jongetjes die aan de top willen staan en daar alles voor over hebben. Waar is dan het toezicht om dit te voorkomen? Is er niet. Want in de Raad van Commissarissen zitten ook van die jongetjes.

Zijn oplossing vond ik het verrassendste deel van zijn presentatie: DIVERSITEIT! Niet meer uitsluitend blanke mannen van tussen de 45 en de 60, maar mensen van allerlei slag, vrouwen, zwart en wit, jonge mensen, en vooral mensen die ook eens over de grenzen hebben gekeken. En die vrouwen en jonge mensen moeten natuurlijk niet de mores van die blanke witte mannen aannemen, maar juist ANDERS willen zijn. Schuren geeft glans en wrijving warmte. Je zou hem toch bijna bij VROUW EN PAARD uitnodigen.

3 comments:

hoogmoed said...

Wie geinteresseerd is in de staatsrechtelijke aspecten van dit gedoe, leze het artikel van hoogleraar Staatsrecht D.J.Elzinga in BB:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/opinie/columns/2009/niet-tijdelijk-aftreden-tot-de-storm-voorbij-is.118333.lynkx

Elzinga vindt net als ik het aftreden begrijpeljk "maar moet wel meteen worden bij gezegd dat een dergelijk signaal dan ook consequent moet worden aangehouden. Er is enige twijfel over de vraag of dat in Noord-Holland het geval zal zijn. Nu het college geen grondslag meer heeft door het gezamenlijke aftreden, moet een nieuw college worden gevormd. In beginsel zou het kunnen zijn dat dezelfde coalitiepartijen doorgaan. Maar het kan evengoed een college in andere samenstelling zijn.

Tijdens de persconferentie werd door CdK Borhouts gesuggereerd dat ook de afgetreden gedeputeerden in dat nieuwe college zouden kunnen terugkeren, een en ander onder verwijzing naar de landelijke verhoudingen waar soms ook afgetreden ministers weer terugkeren.

De laatste vergelijking gaat mank. Hirsch Ballin trad bijvoorbeeld af naar aanleiding van de IRT-affaire, maar keerde pas later terug in een ander kabinet. Directe terugkeer van om politieke redenen afgetreden bestuurders is strijdig met de geest van het stelsel van politieke verantwoordelijkheid. Wie A zegt, moet ook B zeggen en de consequenties daarvan aanvaarden.

Een en ander klemt te meer nu werd afgetreden voordat het verantwoordingsdebat in de staten plaats had gevonden. Een dergelijke manier van handelen kan in die omstandigheden een leuke truc van bestuurders zijn om even uit de wind te gaan staan en vervolgens - als het politieke stormpje is uitgewoed - weer vrolijk terug te keren.Bij dit alles speelt bovendien de wettelijke regeling uit de Provincie- en de Gemeentewet een rol. De wet bevat sinds kort de regeling dat wethouders en gedeputeerden meteen aftreden als zij het politieke vertrouwen hebben verloren van de gemeenteraad of de staten. Gaat de bestuurder daarentegen op eigen initiatief weg – zo bepaalt de wet – dan blijft deze nog een maand in functie. In die tussentijd kan een opvolger worden aangetrokken.Deze laatste regeling is vooral bedoeld voor situaties waarin een gedeputeerde bijvoorbeeld een nieuwe functie heeft aanvaard. In dergelijke gevallen wordt een mooie overgang gerealiseerd. In de casus Noord-Holland wordt echter de termijn van een maand mogelijk gebruikt om tijdelijk uit de politieke vuurlinie weg te lopen en als het vuur is gedoofd weer terug te keren. Mocht deze bedoeling bij de gedeputeerden hebben voorgezeten toen zijn hun aftreden bekend maakten, dan zal blijken dat men zich ernstig heeft vergist. Het signaal naar de samenleving heeft dan een geheel averechts effect gekregen. Een dergelijke U-bocht constructie, waarbij het afleggen van verantwoording uit de weg wordt gegaan door voortijdig en tijdelijk af te treden, zal in diezelfde samenleving worden weggehoond."

hoogmoed said...

Elzinga zegt ook nog iets zinnigs over de positie van de CdK:

Nog een andere vraag betreft de positie van de CdK. De Zuid-Hollandse CdK Leemhuis trad destijds af naar aanleiding van de Ceteco-affaire; CdK Borghouts maakte een andere afweging. In dat opzicht is de positie van burgemeester en CdK anders dan die van de minister-president. Indien alle ministers aftreden, is het ondenkbaar dat de premier aanblijft. Gezien de afwijkende positie van burgemeester en CdK – naast lid en voorzitter van het college, ook afzonderlijk bestuursorgaan en voorzitter van de volksvertegenwoordiging – kunnen daar andere redeneringen worden gevolgd. Daarbij speelt wel een rol de vraag in hoeverre de voorzitters van de colleges geïnvolveerd zijn geraakt in de dossiers die ter discussie staan.Bovendien kunnen ook hier raad en staten invloed uitoefenen. Niet door ontslag aan te zeggen – daarover gaat de Kroon – maar wel door onder omstandigheden aan de verantwoording de aanbeveling te verbinden dat ook de burgemeester of de CdK beter af kan treden.Douwe Jan Elzinga

mager said...

we zijn toch niet van god los? eerst aftreden en dan weer terugkomen. wie verzint het, moet je daar politicus voor zijn. en ik vind het helemaal ondenkbaar dat de CdK niet terugtreedt, volgens mij heeft hij ook nog een soort taak om misstanden of duidelijke uitglijders van het college vroegtijdig te signaleren en te voorkomen. hij is dus nog meer dan die gedeputeerden verantwoordelijk.